VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „AUTOTAKAS“ Į.K.300035456

Atsakingas už vairuotojų pirminį mokymą:

Direktorius Alicijan Kaminskij

Patvirtinta

UAB „Autotakas“

2014 m. sausio mėn. 02 d.

Įsakymu Nr. A-1

I. BENDROJI DALIS

1. Vairavimo mokyklos vidaus tvarkos taisyklės, tai yra mokyklos bendruomenės darbą reglamentuojantis dokumentas. Jos apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos vadovo, mokytojų, mokyklos personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų) ir kitų interesantų.

2. Vairavimo mokykla yra mokymo įstaiga, teikianti vairavimo mokymo paslaugas pagal Susisiekimo ministerijos nustatytus reikalavimus ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Susisiekimo bei Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos vidaus tvarkos taisykėmis.

3. Vairavimo mokykla mokymo procese vadovaujasi mokymo planu, universaliosiomis ir bendrosiomis programomis, Susisiekimo ministerijos nustatytu išsilavinimo standartu.

4. Vairavimo mokyklai vadovauja direktorius, kurį skyria ir atleidžia mokyklos steigėjas.

5. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartis, materialinės atsakomybės sutartis, pareiginiai nuostatai, saugos darbe instrukcijos, vidinės tvarkos taisyklės.

6. Vairavimo mokyklos direktorius skiria ir atleidžia iš darbo savo pavaduotojus, mokytojus/instruktorius, administracijos darbuotojusir pagalbinį personalą įstatymų nustatyta tvarka.

7. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos formos) ją pasirašo direktorius ir priimamas i darbą darbuotojas.

8. Kiekvienoje konkrečioje darbo sutartyje šalys sulygsta dėl būtinųjų sutarties sąlygų. Priimami į darbą darbuotojai įsipareigoja dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą arba eiti tam tikras pareigas, paklusdami vairavimo mokyklos vidaus tvarkai, o mokyklos direktorius įsipareigoja mokėti mokytojams bei kitiems darbuotojams darbo užmokestį ir užtikrinti darbo sąlygas, numatytas darbo santykius reguliuojančiuose įstatymuose, kituose norminiuose aktuose ir šalių susitarimu.

9. Darbo pažymėjimą išduoda ir keičia mokyklos direktorius. Ne vėliau kaip prieš darbo pradžią kartu su antruoju darbo sutarties egzemplioriumi mokyklos direktorius įteikia darbuotojui jo darbo pažymėjimą. Darbuotojo darbo pažymėjimas galioja iki darbo sutartyje nustatyto termino. Darbuotojų, priimtų dirbti pagal neterminuotą darbo sutartį, darbo pažymėjimas galioja 5 metus;

10. Vairavimo mokyklos vadovai ir darbuotojai atestuojami Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka.


II. DARBO IR POILSIO LAIKAS

11. Darbo ir poilsio laikas yra nustatomas vadovaujantis LR Darbo Kodekso nuostatomis.

12. Vairavimo mokykloje nustatyta penkių dienų darbo savaitė.

13. Administracijos darbo laikas: pirmadienis – penktadienis nuo 09:00 val. – 18:00 val. Pietų pertrauka 13:00 val. – 14:00 val.

14. Teorijos destytojų ir vairavimo instruktorių darbo laikas nustatomas pagal induviduliai nustatytą darbo grafiką, faktiškas darbo laikas per savaitę neviršija 40 valandų.

15. Vairavimo mokykloje nustatytas ne mažesnis kaip 11 valandų paros nepertraukiamasis poilsis tarp darbo dienų.

16. Esant būtinybei vairavimo mokykla gali dirbti šeštadienį pagal atskirai nustatytą grafiką ir apmokėjimą remiantis LR įstatymais.

17. Šventinių dienų išvakarėse administracijos darbo laikas trumpinamas viena valanda. Instruktorių ir teorijos mokytojų darbo laikas pagal individualų grafiką.

18. Darbuotojas, atsižvelgdamas į atliekamo darbo intensyvumą ir darbo pobūdį, turi teisę darbo dienos begyje daryti trumpalaikes pertraukas.

19. Darbuotojui neatliekančiam savo pareigų pagal nustatytą tvarkaraštį be rimtos priežasties ir neinformavus administracijos, skiriama drausminė nuobauda, bei išskaičiuojama iš atlyginimo, pažymint žiniaraštyje faktinį darbo laiką.

20. Vairavimo mokyklos direktorius, esant rimtoms priežastims, turi teisį išleisti darbuotoją iš darbo ne daugiau kaip tris darbo dienas per metus.

21. Patekti į vairavimo mokyklos patalpas ne darbo metu galima direktoriui, bei mokyklos darbuotojui, turinčiam atitinkamą vadovo leidimą.

22. Atostogos darbuotojams suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą.

23. Darbuotojui sutinkant, atostogas direktorius gali pertraukti ar padalinti dalimis. Viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip keturiolika kalendorinių dienų;

24. Už pirmuosius darbo metus atostogos suteikiamos ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo darbo pradžios;

25. Gali būti suteiktos tikslinės, nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros, nemokamos (nurodžius svarbią priežastį) ir papildomos atostogos (atsižvelgiant į darbo stažą).

 

 

III. DARBO APMOKĖJIMAS

26. Vairavimo mokyklos darbuotojų darbas apmokamas pagal jo kiekį ir kokybę. Kiekvieno darbuotojo darbo užmokestis nustatomas pasirašant darbo sutartį.

27. Visiems bendrovės darbuotojams garantuojamas minimalus atlyginimas nustatomas pagal LR teisės aktus, kuris mokamas nepriklausomai nuo bendrovės rentabilumo ir finansinės padietės išskyrus įmonės nemokumą.

28. Bendrovės darbuotojų atlyginimai priklauso nuo proporcingai dirbto laiko.Tokiu atvėju atlyginimo dydis gali būti mažėstis už LR įstatymų nustatytą minimalų mėnesinį atlyginimą.

29. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį nuo 10 iki 15 dienos ir nuo 20 iki 25 dienos, arba vieną kartą, gavus darbuotojo raštišką prašymą.

30. Darbo užmokestis už kasmetinės atostogas mokamas ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki prasidedant atostogoms.

31. Nemokamos atostogos darbuotojui suteikiamos remiantis LR DK 184 straipsniu.

IV. PERSONALO DARBO TVARKA

32. Kiekvienas vairavimo mokyklos bendruomenės narys privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam pavestą darbą), laikytis darbo drausmės, vykdyti teisėtus vairavimo mokyklos vadovo nurodymus bei neviršyti suteiktų tarnybinių įgaliojimų.

33. Bendrovės bendruomenės nariai savitarpio santykius privalo grįsti supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais.

34. Bendrovės darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, darbo patalpose gerti alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotinėmis ar kitomis svaigiosiomis medžiagomis ar vartoti vaistus slopinančius reakciją ir motorinės organizmo funkcijas, moksleivių akivaizdoje keiktis ar kitaip pažeisti etikos taisykles ir leisti, kad taip elgtųsi moksleiviai jų tėvai, globėjai ar interesantai.

35. Bendrovės patalpose ir bendrovės automobiliuose mokant vairuoti turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, nerukoma.

36. Darbuotojai privalo laikytis darbų saugos instrukcijų reikalavimų su kuriomis jie supažndinami prieš pradedant darbą.

37. Už vidaus darbo tvarkos laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas asmeniškai.

38. Bendrovės patapose turi būti griežtai laikomasi gaisrinės saugos reikalavimų,

39. Darbuotojų pareigos:

39.1dirbti dorai, sąžiningai, griežtai vykdyti pareigas, nustatytas mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, kitų lokalinių norminių aktų. reglamentuojančių jo darbo sąlygas;

39.2laiku ir tiksliai vykdyti direktoriaus visus įsakymus ar nurodymus, susijusius su darbu;

39.3visomis priemonėmis siekti gerinti atliekamo darbo kokybę, nebūti aplaidžiam darbe, griežtai laikytis darbo drausmės.

39.4.periodiškai, nustatytais terminais tikrinti sveikatą, apie visus traumatizmo atvejus nedelsiant pranešti mokyklos administracijai.

39.5. laikytis pedagoginės ir darbo etikos ir darbo etiketo.

39.6.saugoti savo ir kitų sveikatą, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos ir sveikatos darbe instrukcijų reikalavimus.

39.7. darbuotojai, baigę darbą, turi palikti tvarkingą darbo vietą, išjungti elektrą, uždaryti langus, užrakinti duris, bei automobilį;

39.8.pamokas mokiniams vesti tik tvarkingoje klasėje, automobilyje.

39.9.Valstybinių įstaigų pareigunams, žiniasklaidai, tretiems asmenims bet kokia informacij1 susijusia su įmonės veikla duoti tik su bendrovės vadovų žinia ir leidimu.

39.10. Darbuotojai neturi teisės be mokyklos vadovybės žinios pavesti atlikti savo darbą kitiems asmenims.

39.11. Darbuotojams draudžiama reikšti pastabas dėl kitų bendrovės darbuotojų darbo pašalinių asmenų akivaizdoje.

39.12. Darbuotojai privalo apdairiai elgtis su konfidencialia informacija, gerbti kitų darbuotojų ir klausytojų privatumą.

40. Darbuotojų teisės:

40.1.gauti būtina medžiagą, techniką reikalingą kokybiško darbo atlikimui.

40.2.dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;

40.3.tobulinti savo kvalifikaciją, atsižvelgiant į aplinkybes savo ar bendrovės sąskaita.

40.4.gauti atlyginimą už darbą numatytą darbo sutartyje.

40.5.Vadovauti LR įstatymais reglamentuojančiais darbuotojų teises.

41. Bendrovės direktorius atsako už tvarką mokykloje ir už visą mokyklos veiklą. Jo teisėti nurodymai privalomi visiems mokyklos darbuotojams.

42. Priimant į darbą bei atleidžiant iš darbo darbuotojus, mokyklos vadovas privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos darbo kodekso, kitų darbo santykius reguliuojančių įstatymų ir norminių aktų;

 

V. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLĄ LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS, MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS.

43. Mokiniai į UAB  ,,Autotakas“  vairavimo mokyklą priimami sudarius sutartį Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. (vadovaujantis LR Susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr.3- 493 ,,Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir kitais LR teisės aktais).

44. Vairavimo mokykla įsipareigoja:

44.1.suteikti mokiniui teorijos žinių ir praktinio vairavimo įgūdžių, nustatytų kelių transporto priemonių vairuotojams kvalifikaciniais elgesio reikalavimais, kurių reikia norint įgyti numatytos mokymo sutartyje kategorijos kelių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą.

44.2.sudaryti tinkamas teorijos ir saugaus praktinio vairavimo mokymo sąlygas, aprūpinti metodine medžiaga, taikyti pažangius mokymo metodus, užtikrinančius gerą žinių įsisavinimą.

44.3.skirti mokiniui kelių transporto priemonę, atitinkančią numatytai mokymo sutartyje kategorijai keliamus reikalavimus;

44.4.suteikti sąlygas mokytis kompiuterinėje klasėje, neribojant mokymo valandų skaičiaus.

44.5.išduoti Mokiniui, turinčiam galutinius teigiamus mokymo kurso įvertinimus, nustatytos formos kursų baigimo liudijimą. Mokymo kursų baigimo liudijimas išduodamas kai Mokinys:

Sekmingai išlaiko teorinę įskaitą mokykloje. Teorijos žinių galutinė įskaita laikoma išlaikyta jei per 30 min. teisingai atsakyta į ne mažiau kaip 90 % testo klausimų.

Yra vairavęs nustatytą valandų skaičių, turi reikiamų vairavimo įgūdžių bei sugebėjimų ir yra išlaikęs kvalifikacinę galutinę praktinio vairavimo įskaitą. Paskutinis praktinio vairavimo užsiėmimas yra skiriamas paskutinei įskaitai. Įskaitos tvarka analogiška VĮ Regitra praktinio vairavimo egzamino tvarkai ir yra filnuojama garso ir vaizdo 45. Sutartis galioja 12 mėn. nuo jos pasirašymo datos.

46. Jeigu Mokinys nutraukia mokymą ir grįžta grįžta į mokyklą pasibaigius sutarties galiojimo terminui, sudaroma nauja sutartis. Mokinys moka visą mokimo kursų nustatytą sumą galiojančia naujos sutarties pasirašymo metu.

47. Mokiniui, sumokėjus ir atsisakius lankyti kursus per penkias darbo dienas nuo kursų pradžios, grąžinama visa sumokėta suma, atskaičius mokestį už lankytus teorijos ir praktinio vairavimo užsiėmimus. Praėjus penkioms darbo dienoms po sutarties pasirašymo įmokos negrąžinamos.

48. Mokiniui kuriam mažiau nei 18 metų sutartis gali būti sudaryti ar nutraukta tik esant jo tėvų/globėjų sutikimui.

49. Mokinio kuris mokosi pagal savarankiško pasiruošimo programą (eksternu) mokymo sutarties galiojimas – 12 mėn. VĮ Regitra išlaikyto teorinio egzamino pažyma galioja vienerius metus. Nespėjus išlaikyti praktinio vairavimo įskaitos mokykloje iki mokymo sutarties galiojimo pabaigos, KET teorijos egzaminas VĮ Regitra turi būti perlaikytas.

50. Neišlaikiusiems bent vienos galutinės įskaitos (teorijos arba praktinio vairavimo) kursų baigimo liudijimas neišduodamas.

51. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti sutartį, jeigu Mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba Mokiniui vienašališkai, be pagrįstų priežasčių nutraukus ją, sumokėtas mokestis už kursus negrąžinamas.

52. Mokinys turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu Vairavimo mokykla nevykdo arba netinkamai vykdo savo įsipareigojimus. Mokiniui gali būti grąžinta dalis sumokėto mokesčio, atskaičiavus visas mokymo ir su tuo susijusias išlaidas.

53. Kursų baigimo liudijimo dublikato išdavimas yra mokamas, mokestį nustato vairavimo mokykla.

54. Remiantis atskiru mokinio prašymų su pateisinama priežastimi praėjus 12 mėnesių po sutarties sudarymo ir nebaigius kursų, dėl mokinio kaltės, sutartis šalių susitarimu gali būti pratęsta. Pratęstoje sutartyje aptariamos naujos sąlygos ir įsipareigojimai, mokinys su naujomis sąlygomis sutinka pasirašydamas sutarties pratęsimo dokumentą.

55. Neišduodamas mokymo kursų baigimo liudijimas tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ar turi nepatenkinamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus (mokinių žinios ir įgūdžiai įvertinami nuo 1 iki 10 balų, teigiamas įvertinimas teorinių žinių – 90 proc. ir daugiau arba 8 balai ir daugiau; praktinio vairavimo -  6 ir daugiau balų).

56. Mokinio prašymu išduodama pažyma apie išklausytą teorijos kursą ir atliktą praktinio vairavimo pamokų skaičių ir įvertinimus.

57. Vieno praktinio vairavimo užsiėmimo trukmė – dvi akademinės valandos.

58. Pamokų tvarkaraštį sudaro atsakingas už šį darbą darbuotojas arba direktorius.

59. Mokiniui pasirašiusiam sutartį suteikiama 40 akademinių valandų teorijos pamokų

ir 30 akademinių valandų praktinio vairavimo pamokų.

60. Mokymo pradžioje mokinys mokomas tik teorijos.

61. Valdyti motorinę transporto priemonę mokinys pradedamas mokyti mokymo aikštelėje ir tik po to keliuose, gatvėse.

62. Neatvykus į paskirtą praktinį vairavimo užsiėmimą ir nepranešus apie neatvykimą prieš vieną parą, užsiėmimas laikomas įvykusiu. Už praleistą praktinio vairavimo užsiėmimą privalomas pakartotinis užsiėmimas bus apmokamas atskirai.

63. Mokinys su teorijos testo sprendimo tvarka ir vertinimo kriterijais supažindinamas prieš galutinę įskaitą. Po galutinės įskaitos, mokinys supažindinamas su neteisingai atsakytais teorijos testo klaiksimais. Trečią kartą neišlaikius įskaitos, ketvirtas kartas mokamas. Mokestį nustato vairavimo mokykla.

64. Praktinio vairavimo galutinė įskaita laikoma tik turint teigiamą teorijos galutinės įskaitos įvertinimą ir filmuojama pagal Susisiekimo ministerijos ir Transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarką. Praktinio vairavimo galutinė įskaita įskaičiuojamą į mokinio praktinio vairavimo laiką ir vyksta per paskutinę praktinio vairavimo pamoka. Praktinio vairavimo egzamino laikas ne trumpesnis nei 45 min.

65. Mokinys prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą supažindinamas su įskaitos vykdymo tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo – su padarytomis klaidomis ir vertinimu. Neišlaikius praktinio vairavimo įskaitos iš pirmo karto, praktinis vairavimas yra tęsiamas likusį įprastos pamokos laiką. Pakartotina įskaita yra mokama ir vyksta ne trumpiau nustatyto praktinio vairavimo egzamino laiko ar iki pirmos kritinės klaidos.

66. Kandidatui į vairuotojus, neišlaikius teorijos arba praktinio vairavimo galutinės įskaitos, už kiekvieną pakartoinės teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas reikia mokėti pagal nustatytus vairavimo mokyklos įkainius.

67. Jei Mokinys nori pristabdyti, atidėti mokymą – apie tai jis turi raštu informuoti Vairavimo mokyklą. Neinformavus raštu, pretenzijos dėl mokesčio grąžinimo nepriimamos.

68. Esant force major aplinkybėms Vairavimo mokykla netasako už pasekmes.

69. Teorijos žinių galutinė įskaita ir dokumentų tvarkymas vyksta įmonės buveinėje adresu: Lvovo g. 11, Vilnius.

70. Mokiniui pageidaujant mokykla įsipareigoja suteikti jam papildomą mokymo kursą susidedanti iš teorijos paskaitų ir/ar praktinio vairavimo pamokų, už papildomą mokestį.

71. Mokinys įsipareigoja:

71.1.sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, bendrųjų viešosios tvarkos reikalavimų, tausoti Vairavimo mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės vairavimo mokyklai padarytą žalą

71.2.sistemingai stropiai mokytis, lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas pagal vairavimo mokyklos nustatytą grafiką, išlaikyti įskaitas;

71.3.gerbti vairavimo mokyklos darbuotojus, tausoti vairavimo mokyklos turtą;

71.4.sumokėti pagal vairavimo mokykloje nustatytus įkainius už teorijos ir praktinio vairavimo mokymą iki numatyto termino;

71.5.laikytis saugumo taisyklių mokymo klasėje ir praktinio vairavimo metu;

71.6.teorijos pamoku ir praktinio vairavimo metu netrukdyti savo elgesiu kitiems mokiniams, teorijos mokytojams ir vairavimo instruktoriams;

71.7.vairavimo metu turėti vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą ir asmens dokumentą.

71.8.pristatyti reikiamus dokumentus, jei mokomasi pagal savarankiško pasiruošimo pragramą (eksternu), pristatyti kortelė patvirtinančią teorinio egzamino išlaikymą VĮ Regitra.

72. Mokinys turi teisę:

72.1.pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis;

72.2.gauti kursų baigimo liudijimą sekmingai baigius vairavimo kursus;

72.3.į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

72.4.įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;

72.5.naudotis Susisiekimo ministerijos ir Transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos nustatytą tvarka bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

73. Mokiniui draudžiama:

73.1.smurtauti, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius

73.2.lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas prieš jas vartojant alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ar kitas svaigiasias medžiagas, bei vaistus kurie slopina reakciją ir motorines žmogaus funkcijas.

73.3.naudotis mobiliuoju telefonu teorijos ir praktinio vairavimo pamokų metu.

 

 

VI. B KATEGORIJOS PRAKTINIO VAIRAVIMO ĮGŪDŽIŲ GALUTINĖS ĮSKAITOS VAIZDO IR GARSO ĮRAŠO FILMAVIMAS

74. Vairuotojas-instruktorius įrašytą vaizdo ir garso įrašą iškarto po įskaitos privalo pateikti įmonės vadovui. Šis įrašas neturi būti sugadintas, suklastotas, perduotas tretiems asmenims ar laikomas tretiems asmenims prieinamoje vietoje.

75. Vaizdo ir garso įrašas turi būti saugomas įmonėje vienerius metus nuo mokymo kursų baigimo liudijimo išdavimo datos.

76. Vairavimo mokykla privalo užtikrinti, kad archyve saugomi vaizdo ir garso įrašai būtų apsaugoti nuo kenksmingų kompiuterinių virusų.

77. Vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos trukmė – ne trumpesnė kaip 45 min. Vertinimo kriterijus ir klaidų kiekį nustato vairavimo mokykla pagal Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašo, patvirtinto VĮ Regitra įsakymą Nr. V-223 nuo 2013-12-23 d.

78. Vairavimo mokykla praktinio įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašus gali naudoti tik vairavimo mokymo tobulinimo tikslu, gavus nufilmuoto mokinio ir vairavimo instruktoriaus-egzaminuotojo raštišką sutikimą ir laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin. 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) reikalavimų. Nufilmuota medžiaga gali būti peržiūrėta tik įmonės patalpoje.

79. B kategorijos teorijos žinių galutinė įskaita laikoma išlaikyta, jei per 30 min. atsakyta į ne mažiau kaip 90 % testo klausimų. Po teorijos galutinės įskaitos mokinys supažindinamas su testo klausimais. Už reikalavimų vykdymą teorijos galutinės įskaitos atsakingas teorijos destytojas.

80. Mokinys surinkęs ne mažiau kaip 90 % teisingų atsakymų iš teorijos žinių galutinės įskaitos turi teisę, jei iki to laiko jam buvo suteiktas sutartyje numatytas praktinio vairavimo valandų skaičius, laikyti praktinio vairavimo įgūdžių vertinimo galutinę įskaitą.

81. B kategorijos praktinio vairavimo įgūdžių galutinė įskaitos laikas įskaitomas į paskutinės mokinio vairavimo pamokos laiką.

82. Neišlaikius praktinio vairavimo galutinės įskaitos iš pirmo karto, vairavimas tęsiamas, kaip įprasta pamoką likusį laiką.

83. Neišlaikius praktinio vairavimo galutinės įskaitos iš pirmo karto, kiekvienas pakartotinis perlaikimas yra mokamas, kaina nustatoma pagal vairavimo mokyklos nustatytus įkainius.

84. Sugedus vaizdo ir garso įrašo technikai praktinio vairavimo galutinės įskaitos metu ir neužfiksavus mokinio vairavimo laikant galutinę įskaitą, mokiniui yra suteikiamas vienas nemokamas įskaitos perlaikymas, kuris vyksta ne trumpiau nei 45 min. ar iki pirmos kritinės klaidos.

 

VII. MOKYKLOS TURTO, PATALPŲ, INVENTORIAUS NAUDOJIMO IR APSAUGOS TVARKA

85. Kiekvienas mokyklos darbuotojas ir mokinys privalo tausoti mokyklos turtą, saugoti mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti mokyklos turto savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo.

86. Mokyklos darbuotojai ir mokiniai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo.

87. Darbo dienos pabaigoje darbuotojai privalo apžiūrėti naudotas patalpas, prietaisus, automobilius, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti gaisrui ir užrakinti patalpą ar automobilį.

88. Mokyklos darbuotojai privalo žinoti gaisro gesinimo priemonių laikymo vietas, žmonių evakuavimo kelius, mokėti praktiškai panaudoti gaisro gesinimo priemones.

89. Išgirdę dūžtant stiklus, laužiamų durų garsus, pastebėję pašalinius žmones, darbuotojai privalo nedelsdamas iškviesti policiją.

90. Už sugadintą mokyklos inventorių, technines mokymo priemones atsako kaltininkai.

91. Nuostoliai mokyklai turi būti atlyginti geranoriškai arba teisės aktų nustatyta tvarka.

92. Kasmet atliekama mokyklos turto inventorizacija.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

93. Visos šios tvarkos šalys yra supažindinamos su šiomis taisyklėmis pasirašytinai ir jos skelbiamos viešai, matomoje vietoje.

 

94. Visi iškylantis klausimai, ginčai, sprendžiami pas vairavimo mokyklos direktorių arba LR galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.

 

Preidas prie darbo tvarkos taisyklių 2014 sausio 02d

65.p papildytas nuo 2017.05.01d

Prieš vairavimo įgūdžių galutinę įskaitą vairavimo instruktorius ,kuris yra paskirtas vertinti mokinio vairavimo įgūdžius, privalo patikrinti mokinio asmens tapatybę, supažindinti ji su vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos tvarka ir vertinimo kriterijais, o po įskaitos laikymo-su padarytomis klaidomis ,išvadomis ir vertinimu.‘‘